Komendy i podstawy Linuksa
Autor:


KOMENDY I PODSTAWY LINUKSA
POWŁOKA BOURNE (sh), RED HAT 7.2
23.04.2002
Opracowanie: IDELIX

 1. OGÓLNE POLECENIA
 2. KRYTERIA SZUKANIA OKREŚLONYCH STRINGÓW
 3. UŻYTKOWNICY, PRAWA DOSTĘPU ITD
 4. KOMUNIKACJA MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI
 5. MAIL
 6. SIEĆ
 7. PROCESY
 8. EDYTOR VI
 9. EDYTOR EMACS
 10. INNE INFORMACJE
 11. MONTOWANIE CDROM, FLOPPY I PARTYCJI Z WINDOWS
 12. AUTOMATYKA, SKRYPTY W LINUKSIE
 13. INSTALACJA PAKIETÓW W GNORPM


1. OGÓLNE POLECENIA

(góra)
man costam - info o danym poleceniu
cd nazwa_katalogu - wejście do katalogu
cd .. - wyjście z katalogu
mkdir nazwa_katalogu - tworzy katalog
rmdir nazwa_katalogu - usuwa katalog
rm nazwa_pliku - usuwa plik
rm * - usuwa wszystkie pliki z danego katalogu
rm * -i - usuwa wszystkie pliki z danego katalogu z potwierdzeniem
rm * -f - usuwa wszystkie pliki z danego katalogu i wyłącza potwierdzenia (nawet zabezpieczone przed usunięciem)
rm -f - usunięcie plików zabezpieczonych przed kopiowaniem
rm -r - usunięcie plików również w podkatalogach
rm -rf - usuwa cały system plików
chmod u+r jeden.doc - mogę czytać dany plik
   w - mogę zapisywać i edytować dany plik
   x - mogę wykonywać dany plik
ls -a - pokazuje ukryte pliki
ls -l - pokazuje więcej info o pliku:

W WYNIKACH POWYŻSZEJ KOMENDY NA POCZĄTKU SĄ:
  "-" - oznacza zwykły plik
  "d" - oznacza katalog
  Potem pierwsze 3 znaki oznaczają dostępność do pliku właściciela, następne 3 znaki dla grupy, a następne 3 dla innych użytkowników

ls > wynik - wysłanie spisu zawartości katalogu do pliku wynik jeżeli taki plik istnieje to skasuje się jego poprzednia zawartość
ls >> wynik - dopisanie zawartości katalogu do zawartości pliku wynik
mount /mnt/floppy - montuje flopa
umount /mnt/floppy - rozmontowuje flopa
cat jeden.doc > wszystkie.doc - nadpisanie zawartości w pliku wszystkie.doc zawartościami innych plików
cat jeden.doc dwa.doc >> wszystkie.doc - dopisanie do pliku wszystkie.doc zawartości innych plików
cat nazwa_pliku - czytanie zawartości pliku
cat *.doc - znajdzie np.: dwa.doc sratytaty.doc
cat jeden.doc dwa.doc > wszystkie.doc - wrzuca zawartość plików do jednego
cat < jeden.doc > dwa.doc - wypisze zawartość jeden.doc na ekran (standartowe wyjście) i nadpisze zawartość pliku jeden.doc do pliku dwa.doc
cat parowka.doc | more - wyjście programu cat (parowka.doc) jest przekazywane na wyjście programu more
head -42 nazwa_pliku - wyświetla 42 pierwszych wierszy zawartych w pliku
tail -42 nazwa_pliku - wyświetla 42 końcowych wierszy zawartych w pliku (przydaje się w obserwowaniu świeżo dopisanych logów do pliku)
cp plik_zrodlowy plik_docelowy - kopiuje zawartość z pliku do pliku
cp plik(i)_zrodlowy katalog(i)_docelowy - kopiuje pliki do katalogu
mv stara_nazwa nowa_nazwa - zmiana nazwy pliku
mv nazwa_pliku nazwa_katalogu - przenoszenie pliku do katalogu
lp nazwa_pliku - drukowanie pliku
lpr nazwa_pliku - wstawienie pliku do koleiki drukowania
pwd - pokazuje w jakim jesteś katalogu
. - oznacza katalog bieżący
.. - oznacza katalog nadrzędny
touch nazwa_pliku - tworzy pusty plik
stty -a - wypisanie skrótów do np. zatrzymania procesu
mail - otwiera plik z poczta
printenv albo export (powłoka C) - zobaczenie zawartości zmiennych środowiska
nazwa=zawartość - pierwsze przypisze zmiennej powłoki odpowiednia zawartość
export nazwa drugie utworzy zmienna o tej samej nazwie i zawartości co zmienna powłoki
MOJA_ZMIENNA="jakas_wartosc" - tworzy zmienna środowiska z wartością "jakas_wartosc"
echo $MOJA_ZMIENNA wypisuje zawartość MOJA_ZMIENNA (znakiem dolara poprzedzamy nazwy zmiennych środ. które to nazwy powłoka ma zastąpić zawartością odpowiedniej zmiennej
find ścieżka/nazwa_pliku lub kryterium - wyszukiwanie plików
grep - służy do wyszukiwania plików według zadanego wzorca

2. KRYTERIA SZUKANIA OKREŚLONYCH STRINGÓW

(góra)
* - zastępuje wiele znaków np.: ls *.doc
*.* - oznacza pliki z kropka w nazwie
*xyz - oznacza pliki w rodzaju xyz albo fghxyz
? - zastępuje jeden znak
[abc] - oznacza a lub b lub c
[a-z] - oznacza od a do z
doc[0-9] - oznacza doc0 do doc 9
*[Aa]dd* - oznacza useradd lub User-Add itd
*[Aa] [Dd] [Dd]* - oznacza userADD lub xxxAdd itd
- R - wszystkie podkatalogi

3. UŻYTKOWNICY, PRAWA DOSTĘPU ITD

(góra)
newgrp grupa - zmiana grupy
chmod g+r jeden.doc - dodanie użytkownikom grupy do której należy plik jeden.doc
    prawa do jego czytania (dołączanie praw):
   u - użytkownik
   o - pozostali użytkownicy systemu
   - - odebranie danego uprawnienia
chmod u=rw jeden.doc - nadanie tobie wyłącznie czytanie i pisania do pliku jeden.doc (zastępowanie praw)
chmod u=rw /katalog - masz prawo do przeszukiwania katalogu jeżeli nie miałbyś tych praw możesz znaleźć tylko plik którego znasz nazwę (zastępowanie praw)
chmod 777 nazwa_pliku - następny sposób zastępowania praw, numeryczny 777 oznacza akurat przyznanie wszystkich praw wszystkim użytkownikom do danego pliku a 666 prawo do odczytu i zapisu pliku dla wszystkich użytkownikow

PRAWA DOSTĘPU I ICH ODPOWIEDNIKI NUMERYCZNE:

---   0
--x   1
-w-   2
-wx   3
r--   4
r-x   5
rw-   6
rwx   7

umask - w momencie tworzenia nowego pliku otrzymuje on domyślne prawa dostępu określone za pomocą parametru umask
4 2 1 - wartości liczbowe odpowiadające określonym uprawnieniom
r w x    każda liczba odpowiada koleino użytkownikowi -> grupie -> "światu" (reszcie użytkowników)
umask 421 - oznacza: właściciel może plik czytać grupa może do pliku pisać, a pozostali użytkownicy mogą plik wykonywać
umask 700 - oznacza pełne prawa dla właściciela i żadnych praw dla grupy i reszty użytkowników
umask 077 - wyłączy prawa do czytania pisania i wykonywania dla grupy i całego "świata" (reszty użytkowników)
PO WPISANIU UMASK I WARTOŚCI OD TEJ PORY KAŻDY UTWORZONY PLIK BĘDZIE MIAŁ TAKIE PRAWA DOSTĘPU
chown nowy_wlasciciel nazwa_pliku - daje prawa do pliku innemu użytkownikowi
chown -r nowy_wlasciciel nazwa_pliku - daje prawa do wszystkich plików w katalogu innemu użytkownikowi
chgrp nowa_grupa nazwa_pliku - daje prawa do pliku określonej grupie
who - info o wszystkich zalogowanych do systemu, obejmuje nazwę użytkownika
finger - to samo co who tylko jeszcze jest imię terminal, i czas zarejestrowania się w systemie
who am i - info tylko o tobie

4. KOMUNIKACJA MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

(góra)
write nazwa_uzytkownika - wysyłanie wiadomości do określonego użytkownika, tekst pojawia się od razu po wpisaniu, teksty obu użytkowników mogą się mieszać
mesg n - zablokowanie przychodzących wiadomości write
mesg y - odblokowanie przychodzących wiadomości write
talk nazwa_uzytkowika - następny program tutaj ekran dzieli się na dwie części a rozmowa się nawiązuje jeśli drugi rozmówca odpowie "talk twoja_nazwa_uzytkownika"
conrol-c - zakańcza program talk

5. MAIL

(góra)
mail - otwiera twoja skrzynkę odbiorcza
mail nazwa_uzytkownika1 nazwa_uzytkownika2 - wysłanie maila do danego(ych) użytkownika np.: mail user@wp.pl, mail grzes
control-d lub ("." sama w wierszu) - zakończenie listu i wysłanie
control-c - opuszczenie programu bez wysyłki listu
/usr/spool/mail nazwa_uzytkownika lub /usr/mail/ nazwa_uzytkownika - tu znajduje się plik w którym są zapisywane nadchodzące listy (nazwa pliku jest tez napisana w zmiennej środowiskowej MAIL można się tam dostać wpisując export i znaleźć MAIL=...)
d2 - wrzuca 2 list do "kosza"
q - usuwa listy z "kosza" i zamyka program
x - opuszczenie programu bez usuwania listów
- - poprzedni list
+ - następny list
p - powtórne wyświetlenie bieżącego listu
w 1 /home/zachowana_tresc - zachowanie treści listu nr 1 w pliku zachowany_list w katalogu home
s 1 /home/zachowany_list - zachowanie listu (nagłówka i treści) nr 1

6. SIEĆ

(góra)
rlogin nazwa_kompa - rejestracja w inny systemie Unix
telnet nazwa_kompa - rejestracja w innych systemach np.: winNT
rcp nazwa_kompa:plik_zrodlowy plik_docelowy - program do przesyłania plików pomiędzy systemami Unix
ftp plik_zrodlowy nazwa_kompa:plik_docelowy - program do przesyłania plików pomiędzy dowolnymi systemami

KOMENDY FTP:

get plik - pobranie pliku z innego kompa
mget plik(i) - pobranie wielu plików
put plik - wysłanie pliku do innego kompa
mput plik(i) - wysłanie wielu plików
bye - zamkniecie połączenia z innym kompem
ls - spis plików na drugim kompie
cd - zmiana katalogu na drugim kompie
binary - tryb przesłania plików binarnych
ascii - tekstowy tryb przesłania (z tłumaczeniem znaków końca wiersz)

control-] - nie przerywając pracy na zdalnym kompie powrót do swojego systemu lokalnego (W PRZYPADKU SESJI TELNET)
return~control-z - to co wyżej ale dla RCP (działa jeśli twoja powłoka ma wbudowany mechanizm wielozadaniowości zwany "job-control"

7. PROCESY

(góra)
ps - wypisuje stan procesów
ps -l - dokładniejsze wypisanie stanów procesów
ps -aux | more - wypisanie włącznie z procesami nie należącymi do ciebie (| more - udogodnienie)

OPIS WYPISANYCH KOLUMN:
PID - identyfikator procesu
TTY - terminal do którego jest podłączony proces
STAT - stan procesu (W=czekający, R=wykonywany lub gotowy do wykonania S=uśpiony, Z=zabity ale wciąż przebywający w systemie)
TIME - czas jego wykonywania
COMMAND lub CMD - nazwa programu który wykonuje proces
UID - nazwa użytkownika który jest właściciele procesu
PPID - proces nadrzędny który utworzył dany proces
C lub CP - wykorzystanie procesora - używane do szeregowania procesów
PRI - priorytet
NI - wartość używana do obliczania priorytetu
ADDR - adres procesu
SZ - rozmiar procesu w blokach
WCHAN - zdarzenie na które oczekuje proces

nice o_ile_nizszy polecenie
- zmiana priorytetu procesu i mniejsza liczba tym wyższy priorytet (automatycznie niższy priorytet otrzymują procesy intensywnie wykorzystujące CPU) (tylko administrator może podawać liczby ujemne)
cat *.doc > wszystkie.doc &
- znaczek & na końcu polecenia oznacza ze powłoka utworzy dany proces i uruchomi program ale nie będzie czekała na jego zakończenie
kill identyfikator_procesu
- zakończenie procesu
kill -9 identyfikator_procesu
- zakończenie procesów które ignorują zwykłą komendę kill
kill -v nazwa_procesu
- zabija proces po podaniu jego nazwy
at czas "polecenie" control-d
- wykonanie procesu o określonej godzinie np.: "cat 0900a "cat *.doc > razem.doc" control-d" co oznacza ze proces się uruchomi o godzinie 9:00 rano (a=a.m., p=p.m.)

8. EDYTOR VI

(góra)
vi nazwa_pliku - otwiera edytor z plikiem do edycji
vi - uruchamia edytor potem:
: - wierszowy tryb pracy (wiersz staje się poleceniem po naciśnięciu return)
i - drugi tryb pracy gdzie znaki są wstawiane do bufora aż do naciśnięcia klawisza esc
10x - usunie 10 znaków pod kursorem
10X - usunie 10 znaków na lewo od kursora
:w - zachowanie pliku na dysku
:q - opuszczenie programu
:wq lub ZZ - zapisuje plik i opuszcza program
:q! - wyjście bez zapisania pliku
10dd - wycina do schowka 10 wierszy od kursora w dół
10yy - kopiuje do schowka 10 wierszy od kursora w dół
p - wklejenie zawartości schowka na lewo od kursora
P - wklejenie zawartości schowka na prawo od kursora
/klocek - znajduje string klocek
/ - następne wyszukanie tego samego stringu
:s/klocek/badylek - zamiana klocek na badylek w bieżącym wierszu
:1,$s/klocek/badylek/g - zamiana klocek na badylek w całym pliku
:r nazwa_pliku - wczytanie do bufora innego pliku
:set number - numerowanie wierszy
:set no number - nie ponumerowane wiersze
u - cofnięcie skutków ostatniego polecenia

9. EDYTOR EMACS

(góra)
control-h - wypisanie pomocy emacs
na przykład: control-h a file - wypisanie info o funkcji w której występuje słowo file
control-h o - przełączanie miedzy oknami
control-h 0 - usunięcie okna pomocy gdy kursor się w nim znajduje
control-h 1 - usunięcie okna pomocy gdy kursor znajduje w oknie z redagowanym tekstem
control-x b (i podać nazwę pliku) - wyświetlenie określonego redagowanego pliku
emacs nazwa_pliku (w wierszu poleceń) - otwarcie pliku w edytorze emacs
control-x control-s - zapisanie pliku
control-x control-c - opuszczenie emacsa
nazwa_pliku~ - nazwa kopii zapasowej pliku
esc x overwrite-mode - tryb zastępowania tekstu
control-k - wycięcie do schowka tekstu od kursora do końca wiersza
control-@ - zaznaczenie początku przenoszonego bloku tekstu
control-w - zaznaczenie końca bloku przenoszonego tekstu
control-y - wklejenie zawartości schowka
control-s - wyszukiwanie stringa
10. INNE INFORMACJE

(góra)
1) gdzie co jest "standardowo":
- / - katalog główny
- /root - katalog administratora (root-a)
- /home - katalogi użytkowników
- /usr/bin - programy dla użytkowników, pliki wykonywalne (standartowe programy instalowane na początku z systemem)
- /usr/local/bin - programy dodane przez administratora dla konkretnego hosta lub lokalnej sieci
- /usr/local - oddziela pliki dostarczone przez "sprzedawcę" i późniejsze rozszerzenia od programów pochodzących z systemu
- /usr/lib - pliki pomocnicze dla standartowych programów linuksowych
- /usr/man - pliki podręcznika systemowego man
- /usr/src - kody źródłowe programów
- /var/log - pliki dziennika
- /var/spool - katalogi koleiek dla drukarek, poczty itd.
- /bin lub /sbin - standartowe programy będące częścią systemu, niezbędne do zapewnienia minimalnej funkcjonalności systemu
- /tmp - pliki tymczasowe (usuwane przy starcie systemu)
- /var/tmp - pliki tymczasowe (nie usuwane przy starcie systemu)
- /etc - programy konfiguracyjne, nazwy pozostałych użytkowników (w pliku passwd)
- /dev - jądro systemu, pliki odpowiadające urzadzeniom
2) wykonywany program można zakończyć klawiszami: control-c lub zastopować klawiszami control- wtedy zostaje stworzony plik core w którym jest zapisany stan programu w momencie stopu (plik core może być duży)
3) wypisywanie danych na ekran można zatrzymać: control-s i wznowić: control-q
4) skrypt inicjujący: .profile
5) przy tworzeniu plików z dziwnymi znaczkami w nazwie trzeba je poprzedzać lub umieścić nazwę w "" wtedy znaczki stracą swoje specjalne znaczenia ale wtedy trzeba uważać przy kasowaniu żeby np.: nie wpisać rm * tylko rm"*" bo można skasować wszystkie pliki z katalogu
6) wyrejestrowanie się: control-d - powłoki bourne i korn, logout - powłoka c
7) odświeżanie ekranu: control-l
8) każdy plik ma dwóch właścicieli użytkownika i grupę
   - użytkownik może być członkiem więcej niż jednej grupy
   - nowo utworzony plik należy do tej grupy, do której należy katalog, w którym jest tworzony plik
   - gdy chcesz cos robić z plikiem system najpierw bada czy jesteś właścicielem pliku, jeśli tak to są sprawdzane prawa dostępu użytkownika, w przeciwnym wypadku jest porównywana grupa do której należy plik gdy odp. jest pozytywna system sprawdza grupowe prawa dostępu gdy nie, prawa dostępu pozostałych użytkowników
9) po zmontowaniu np.: cdromu jest "tworzony" punkt zamontowania który nie musi mieć nic wspólnego z fizycznymi nośnikami, podrzędny system plików jest "doczepiany" do systemu głównego w punkcie zamontowania
10) Kod źródłowy systemu Linux znajduje się w katalogu /usr/src/linux-2.4 w tym katalogu jest tez katalog "kernel" gdzie jest plik "sched.c" dotyczy on zarządzania procesami
11) Domyślna lokalizacja pakietów na płycie z instalka linuksa jest: /mnt/RedHat/RPMS
12) Programem lpq możemy opróżnić bufor drukarki

shutdown -r now lub reboot - ponowne uruchomienie kompa
shutdown -h now lub halt - zatrzymuje prace systemu
gnomecc - control-panel dla gnome
uname -a - informacje m.in. o wersji jądra którą mamy
df - ilość wolnego miejsca na dysku
du - wielkość katalogów i ich podkatalogów w kilobajtach
file ścieżka - podaje rodzaj pliku

11. MONTOWANIE CD-ROM, FLOPPY I PARTYCJI Z WINDOWS

(góra)
PAMIĘTAJ ŻE ŚCIEŻKA: /mnt/jakis_katalog MUSI ISTNIEĆ PRZED ZMONTOWANIEM CZYLI MUSISZ NAJPIERW STWORZYĆ KATALOG W /mnt DO KTÓREGO BĘDZIE PODMONTOWYWANY JAKIŚ SYSTEM PLIKÓW

mount /dev/cdrom/ mnt/cdrom - zamontowanie cdrom-u
umount /dev/cdrom albo umount /mnt/cdrom - odmontowanie cdromu
mount /dev/fd0 /mnt/floppy - zamontowanie flopa
umount /dev/fd0 albo umount /mnt/floppy - odmontowanie flopa
mount /dev/hda1 /mnt/windows - montowanie dysku z windowsem (jeśli masz 2 dyski na pierwszym jest win a na drugim linux jeśli masz inaczej np.: win jest na tym samym dysku co linux może ścieżka wyglądać inaczej)
umount /dev/hda1 /mnt/windows - odmontowywanie partycji z windowsem

MOŻESZ SKONFIGUROWAĆ LINUKSA TAK ABY MONTOWAŁ NP: PARTYCJĘ WINDOWSOWĄ ZARAZ NA STARCIE - MUSISZ ZNALEŹĆ TYLKO PLIK /etc/fstab OTWORZYC GO NP: PROGRAMEM gedit I NA SAMEJ GÓRZE WPISAĆ PO KOLEI:
/dev/hda1 /mnt/windows fat auto 0 0
OCZYWIŚCIE SCIEŻKA /dev/hda1 MOŻE BYĆ INNA W TWOIM KOMPIE

12. AUTOMATYKA, SKRYPTY W LINUKSIE

(góra)
at - można tym poleceniem zlecić systemowi wykonywanie jakiegoś polecenia o określonej godzinie ( jeśli ma być wykonywane cyklicznie można je dodać do pliku cron danego użytkownika)

(CHCEMY ABY O 16:05 BYŁ WYSYŁANY LIST NA OKREŚLONY ADRES) PO kolei:
at teatime + 5 minutes - zaznaczmy o której ma to nastąpić (teatime oznacza 16:00) czas można tez określić np. tak: at 2:14pm Jan9, at now + 5 minutes (hour, week, day, year), at teatime next day
mail -s "temat wiadomości" dzony@poczta.onet.pl - piszemy co ma być wykonywane i wciskamy enter
"co tam słychać" - wpisujemy treść listu i wciskamy enter
naciskamy control-d - i tym samym kończymy

mail dzony@poczta.onet.pl <~/nazwa_pliku - wysyła na podany adres zawartość pliku
atq - wyświetla wszystkie polecenia oczekujące na wykonanie
atrm numer - usuwa polecenie o określonym numerze
cron - automatyczne uruchamianie poleceń w określonych odstępach czasu (np.: przypomnienie co tydzień o zrobieniu kopii zapasowej)
/var/spool/cron - pliki cron wszystkich użytkowników. Pliki cron można stworzyć w linux configuratorze

history n > nazwa_skryptu - "tworzy" skrypt z ostatnich n komend
chmod u+x nazwa_skryptu - PAMIĘTAJ ŻEBY NADAWAĆ SKRYPTOM MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA

TWORZENIE SKRYPTÓW POWŁOKI (PRZYKŁADOWE SPOSOBY):

1) SPOSÓB - Gnotepad
Uruchom jakikolwiek edytor np. gnotepad
Na samej górze wpisz (musi zawierać pełną ścieżkę do "programu" w którym będzie wykonywany):
#!/bin/bash
potem np.:
echo -e "dzwonek! a"
następnie zapisz plik np.: pod nazwą: skrypt aby uruchomić skrypt np.: wejdź do katalogu gdzie jest i wpisz:
bash skrypt

2) SPOSÓB - vi
Wpisz w linii komend:
vi nazwa_skryptu (np.: skrypt) naciśnij:
i
wciśnij:
control-c wpisz:
:wq i aby uruchomić skrypt wpisz:
bash skrypt (ale jeśli jesteś w tym samym katalogu co skrypt)

licznik = 0 - deklaracja zmiennej
nazwa = "Stefan Telefan" - również deklaracja w tekście wystąpiła spacja wiec jest otoczony cudzysłowem
licznik = $mojazmienna - przypisanie jednej zmiennej wartości drugiej (mojazmienna przejęła wartość)
$1, $2 itd. - dzięki tym argumentom ich wartości można przekazywać po uruchomieniu skryptu z wiersza poleceń


SKRYPT - WYŚWIETLANIE ARGUMENTÓW Z WIERSZA POLECEŃ

if [$# -eq 0]
then
echo "Podaj identyfikator użytkownika"
else
echo "Witaj" $1
fi

$# - oznacza wszystkie argumenty które można podać z wiersza poleceń
$# -eq 0 - porównanie (jeśli $# jest równe 0 )
fi - zakończenie instrukcji warunkowej if


$# - oznacza wszystkie argumenty które można podać z wiersza poleceń
$0 - nazwa programu powłoki
$* - pojedynczy tekst utworzony ze wszystkich argumentów przekazanych w wierszu poleceń
= - równe (łańcuchy znaków)
!= - nierówne (łańcuch znaków)
-eq - równe (liczby)
-ge - większe lub równe (liczby)
-le - mniejsze lub równe (liczby)
-ne - rożne (liczby)
-gt - większe niż (liczby)
-lt - mniejsze niż (liczby)
for...do...done
while...do...done
until...do...done
select...element...in...lista_elementów...do...done
if...elif...else...fi
case

JĘZYK AWK

Poniższy skrypcik jest pisany w linii komend i ma wypisać ilość liter w każdym wierszu pliku z tekstem (język Awk najlepszy jest właśnie do przetwarzania tekstu)
cat nazwa_pliku | gawk '{print NF ": " $0}'

JĘZYK PERL

Perl może być uruchamiany na prawie każdym systemie operacyjnym, służy m.in. do obsługi stron WWW za pomocą mechanizmów CGI lub np.: automatyzacji zadań administracyjnych.
SKRYPT - WYŚWIETLA NUMER IDENTYFIKACYJNY UŻYTKOWNIKA


Wszystko podobnie jak w tworzeniu skryptów powłoki tylko że tu wpisujemy po kolei w pliku:
#! /usr/bin/perl
print"Twój numer identyfikacyjny to $< n"
print "-------------------------------------- n"

Uruchom powyższy skrypt wpisując po prostu jego nazwę

$< - zmienna która zawiera numer identyfikacyjny użytkownika

JĘZYKI PYTHON I TCL

Python obsługuje klasy wyjątki i dynamiczne typy danych może pracować interaktywnie lub interpretując kod zapisany w modułach. Programy w tym języku mogą korzystać ze środowiska graficznego np.: Gnome.

TCL jest prostym językiem skryptowym przeznaczonym głownie do osadzania w innych językach, ma za zadanie spajać biblioteki i języki programowania o większych możliwościach.

JĘZYK C

PONIŻEJ OPISUJĘ CO TRZEBA ZROBIĆ ŻEBY STWORZYĆ PROGRAM W POJEDYNCZYM PLIKU (oczywiście są na to inne sposoby):
wpisujemy: vi progs.c - otwiera nowy plik "progs.c" w edytorze vi
naciskamy i - wchodzimy w tryb wpisywania programu
wpisujemy np. taki program:
#include 
int main()
{
printf("Pararara n");
exit(0);
}
po wpisaniu programu naciskamy ctr-c - dzięki temu wejdziemy w tryb wpisywania na terminalu
wpisujemy: :wq - czyli zapisz i zamknij edytor
wpisujemy: touch program - tworzymy pusty plik
wpisujemy: gcc progs.c -o program - dzięki temu nasz program z pliku progs.c zostaje skompilowany do pliku wynikowego program
wpisujemy: ./program - uruchamia nasz program

13. INSTALACJA PAKIETÓW - GnoRPM

(góra)
Wejdź do Main Menu / System / GnoRPM
naciśnij przycisk Install
naciśnij przycisk Add
teraz (jeśli chcesz cos zainstalować z cdromu) wejdź do (nie koniecznie musisz mieć taka sama ścieżkę) /mnt/cdrom/... i znajdź pliki z rozszerzeniem .rpm, który chcesz zainstalować, jak już cos wybierzesz naciśnij Add i zamknij to okno
na tym oknie co pozostało powinieneś widzieć ikonkę paczki i nazwę wybranego przez siebie pakietu teraz już po prostu naciśnij Install
Jeśli chcesz uzyskać dokładniejsze info o pakiecie naciśnij na niego prawym klawiszem i wybierz Query, jeśli chcesz sprawdzić czy nie ma błędów naciśnij Verify. Możesz tez instalować pakiety z internetu - do tego służy przycisk Web Find.

Artykuł pochodzi ze strony: Newbie - http://newbie.linux.pl